HonswijkerplasRecreatie en nieuwe natuur

Samen met Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een inrichtingsplan opgesteld voor het verbeteren van de recreatieve en ecologische mogelijkheden van de Honswijkerplas. Inmiddels maken veel recreanten gebruik van de plas; kinderen spelen bij het kabbelende beekje, waarin de visstand zich goed herstelt. Ook de natuur ontwikkelt zich goed. De eerste bevers zijn in voorjaar 2019 gespot.

In het ontwerp is gekozen om de in- en extensieve recreatiezone te scheiden. Met herbruikbare grond en baggerspecie afkomstig uit hetzelfde stroomgebied (o.a. 3e kolk Beatrixsluis) creeren we dammen, verondiepen we de plas op bepaalde plaatsen en verflauwen we de oevers. Zo ontstaat een hogere ecologische natuurwaarde. Er ontstaat bodemleven en er groeien waterplanten die zuurstof afgeven. Daarmee verbetert de waterkwaliteit komen er meer vissen en amfibieën om te paaien. Dit is ook positief voor de vogelstand.

Het herinrichtingsproject levert een bijdrage aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid van het creëren van nieuwe natuur, biodiversiteit, duurzaam bodembeheer en circulair gebruik van grond en baggerspecie.

Feiten verondieping Honswijkerplas

  • Grond en baggerspecie onder Nota Bodembeheer
  • Doel: recreatie en ondiepe vooroevers creëren
  • Aanvoer: per schip
  • Capaciteit: ca. 2,0 mln kuub
  • Looptijd: 10 jaar, t/m 2027

Toepassing van vrijgekomen grond/bagger 3e kolk Beatrixsluis:

  • grond: maximaal klasse Industrie
  • baggerspecie: maximaal klasse B