Als extra controle kunnen zowel de handhaver als de toepasser steekproefsgewijs monsters nemen uit een vrachtwagen of schip. Deze worden op kwaliteit getoetst en geanalyseerd in een laboratorium. Dit om na te gaan of de kwaliteit voldoet aan de eisen. De resultaten kunnen ter info aan het bevoegd gezag en/of ontdoener verstrekt worden.