Bij een speciaal meldpunt van de overheid, Meldpunt bodemkwaliteit, vindt altijd van tevoren melding plaats:

  • De hoeveelheid toe te passen hergebruiksgrond
  • De toepassingslocatie
  • De locatie van ontgraving
  • De milieuhygiënische verklaring van de partij
  • Het bevoegd gezag van de locatie van de toepassing

Het bevoegd gezag (Waterschap, Rijkswaterstaat of Omgevingsdienst) van de toepassingslocatie beoordeelt vervolgens de melding. Het toetst de partij aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
 Soms volgt nader onderzoek. Uitslag: De melding is toereikend of niet toereikend.